U bevindt zich hier: Startpagina » OUDE HOMEPAGE

OUDE HOMEPAGE nov 2014

Deze website is een tijd niet bijgewerkt. Voor nu is alleen het onderstaande verhaal van belang. Want burgers mogen nu wel zienswijzen indienen op het Inpassingsplan, maar de rest van de democratie vindt dat maar lastig. Klik om te vergroten...:

 

Duurzame energie in acceptabele vormen en op goede plaatsen. Maar tussen Didam en Doesburg gaat het anders. In het open landschap bij de Bijvanckbrug bij Angerlo bepaalt alleen GELD dat juist daar MEGAwindmolens zouden moeten komen. De Aktiegroep Hoordewindwaait moet dus weer in touw.

Voor of tegen windmolens ? Daar gaat het niet om.
Wel waar ze dan moeten komen.
185 meter hoge windmolens in ons open landschap, of niet ?
De Windvisie is aangenomen
maar.... met amendement van november 2014 dat voor alle in de Windvisie genoemde windmolenprojecten DRAAGVLAK moet bestaan bij de betrokken Gemeenteraden. Dat is er voor Windpark Terhuirne niet.

MAAR...het amendement is niet meer. Vraag niet hoe het kan, het is een raar verhaal. Hoe gedeputeerde Traag minister Kamp te hulp riep en die schreef dat het misschien wel onwettig is ALLEEN draagvlak te noemen in het amendement. En hoe een huisadvocaat van de gedeputeerden wel zegt dat Prov.Staten vrij mag kiezen over een Inpassingsplan, maar draagvlak daarbij verboden argument zou zijn.

Vervolgens kozen de leden van Provinciale Staten ineens anders in februari 2015: gedeputeerde Traag zou wel zorgen voor voldoende draagvlak. Dat wij haar GEHEEL NIET vertrouwen, leest u hieronder.

Afgelopen weken hebben zich vreemde ontwikkelingen voorgedaan. In een Hoorzitting van de Statencommissie MIE bleken alle partijen er over eens te zijn: VOOR WINDMOLENPARK DE BIJVANCK BESTAAT GEEN DRAAGVLAK. Niet bij de twee gemeenten Zevenaar en Montferland, die beiden unaniem nog maar eens een motie aannamen om duidelijk te zijn. En ook geen draagvlak bij de omwonenden, die zich ook bij en op de Hoorzitting lieten horen.Gedeputeerde mw Traag beloofde zelfs luid en duidelijk dat de gedragscode van onze NLVOW van toepassing zou worden ! (Ze schijnt later een briefje te hebben gekregen dat fa. Raedthuys had gebeld dat ze zelfs niet aan de branche-code NWEA voldeden).

Om dat te repararen liet mw Traag de fa. Raedthuys prompt de volgende maandag een brief bezorgen bij nu niet 10,maar zelfs 12 omwonenden. Raedthuys had budget vrijgemaakt bij de 3 participanten (samen € 200.000 per jaar), om een onbekend bedrag in geheimzinnige keukentafelgesprekken te verdelen. Na al 7 telefoontjes stopte Readthuys er mee om afspraken voor bezoek te maken, niemand had er zin in zijn waardedaling vastgoed met een snoepje af te laten kopen.Maar gedeputeerde mw Traag zette een stap naar voren. Snel liet ze het Voorontwerp-Inpassingsplan door GS aannnemen, en gelastte fa Raedthuys eindelijk die Inloopavond te organiseren. Raedthuys had zijn gekochte rapportjes toch al lang klaarliggen. Zo wilde ze PS aangeven dat het Windpark de Bijvanck toch al een eigen spoor beloopt. Maar ze heeft een kuil voor haar voeten gegraven: ze heeft PS een brief gestuurd dat PS wel zal moeten meewerken aan het Inpassingsplan. En dat is een leugentje om slechtwil, want Provinciale Staten maakt zelf wel uit wat goede ruimtelijke ordening is, mede gezien draagvlak en waardevol open gebied.


Het kan anders:
Klik hier voor jurisprudentie en het voorbeeld van begin november 2014 van de Provincie Utrecht

Gedeputeerde staten hebben hun huiswerk niet goed gedaan: het sommetje invulling van de "Regionorm" (taakstelling om windmolenplannen aan te dragen) eindigt nu precies op 230.5 MW en een heel klein beetje, om maar hardnekkig vast et houden dat Windmolenpark de Bijvanck heel erg nodig is. Daarbij is het nodig om te trachten Provionciale Staten buitenspel te zetten, want die wil alleen plannen met lokaal draagvlak in d elijst. Huiswerk alsnog beter doen dus. En er is al een reservelijst (lijst B) met andere kansrijke locaties, met wellicht betere ruimtelijke afweging.

Tussen Loil en Angerlo kan Raedthuys geen goed meer doen, ze zijn gewoon al 8 jaar helemaal verkeerd begonnen. Echte communicatie en cooperatie past niet in hun verdienmodel. Want op de komende inloopavond willen ze kant en klare rapportjes toelichten (slager keurt zijn eigen vlees) en strooien ze nog wat snoepgoed (wil je nog een schijfje worst, mijn jongen?) waar ze zelf op blijven sabbelen:

Memoires van PS Gelderland, klik hier

Klik hier: GS zet PS in een FUIK

Hoordewindwaait naar de Rechter
We vermoedden het al, en steeds meer, dat er een nauwe band bestaat tussen GS en de fa. Raedthuys. We hebben in maart 2014 daarom gevraagd om afschrift van alle stukken daarover. Maar GS hebben de beantwoording steeds GETRAINEERD. Alle termijnen worden overschreden, zoals ook de uitslag van een Bezwarencommissie daarover. Dit kan geen toeval meer zijn. En het gaat over milieu-informatie. Daarom verzochten wij een Voorzieningenrechter om uitspraak. En ook die laat even niets horen. Waarschijnlijk tot de Windvisie zal zijn vastgesteld....

IS DIT TRANSPARANTIE ?................ IS DIT DRAAGVLAK KWEKEN ?

En waarom tegen ? We zijn toch zeker allemaal voor duurzame energie?
Gebruik de knoppen hiernaast of hierboven, want :

TEGEN WINDMOLENS IN ANGERLO
- op een zomaar door een producent gekozen plaats in ons landschap
- gefinancierd met belastinggeld van onszelf
- tegen zulke monumenten willen we niet aankijken

Voor Hoordewindwaait.nl eens te meer reden ons voor te bereiden op zonodig een gang naar de Raad van State. Mogelijkheden voor plaatsing elders genoeg, binnen ("lijst B") of buiten de Plan-MER van Haskoning. Dan had GS maar beter zijn best te moeten doen in plaats van een achterhaald project zonder draagvlak en echte particpatie er in te duwen via een "status aparte". Alsnog kan energie beter besteed worden aan goede windmolenprojecten, want zo top-down spekken van enkelen in een open landschap doet de windzaak in Gelderland geen goed. Voorbeelden van nog niet meegetelde bereidheid in geldende Bestemmingsplannen zijn industrieterreinen Seingraaf, A18 en de Aam/Merm. Wat bezielt GS toch om juist Angerlo te pushen ?

Nog een paar belangrijke nieuwtjes:

Traag bekent (1)

In email van 25-9-2014 antwoordt GS dat er toch geen Quickscan is uitgevoerd om tot projecten keuze te komen en of voor Windpark de Bijvanck een goede ruimtelijke ordening mogelijk is. Ze heeft het dus een beetje te sterk gezegd bij haar pleidooi om als GS alvast met een Inpassingsplan te mogen beginnen.

Traag bekent (2)

Hoewel de Koepelnotitie vermeldt dat er vanwege MILIEUGEWETEN in een Waindatelier is besloten dat in Waardevol Open Gebeid best windmolens passen, heeft GS daarvan geen verslag of notulen.Zo mailt GS ons op 25 september 2014. Het is dus verzonnen dat het hard waait in die open gebieden, dat windmolens het open gebied zouden kunnen versterken, dat die open gebieden relatief veel ruimte van Gelderland beslaan (is slechts 4.4%), dat een 3D-Photoshopje volstaat als beeldkwaliteitsplan.

De Bijvanck in de appeltaart, klik hier

Tussen Loil en Angerlo kan Raedthuys geen goed meer doen, ze zijn gewoon al 8 jaar helemaal verkeerd begonnen. Echte communicatie en cooperatie past niet in hun verdienmodel. Want op de komende inloopavond willen ze kant en klare rapportjes toelichten (slager keurt zijn eigen vlees) en strooien ze nog wat snoepgoed (wil je nog een schijfje worst, mijn jongen?) waar ze zelf op blijven sabbelen: