Inpassingsplan

Een Inpassingsplan is gewoon een Bestemmingsplan, maar dan niet zoals normaal door de gemeente, maar van hogerhand gedwongen 'ingepast'. Dit is om lastige gemeenten een top-down beleid door de strot te duwen: hogere overheden weten sommige dingen nu eenmaal beter. Maar niet heus: De Tweede Kamer wees op 24 april 2014 op de noodzaak van Draagvlak en Participatie bij bewoners van de laagste kaste.

Ook Provinciale Staten hebben eerder besloten dat
A - de zoekgebieden windenergie van het Streekplan 2005 NIET 'gronden' zijn zoals bedoeld in art 9e van de Electricteitswet, PS2010-175 (zie Crisis en Herstelwet)
B - voor nieuwe locaties draagvlak moet bestaan bij gemeenten, PS2010-175 (niet bij Angerlo / Zevenaar)
C - eerst een Structuurvisie windenergie moet zijn opgesteld, PS2010-175 (zal met de Windvisie zijn voldaan, maar zonder afwegingen over Angerlo / Bijvanck)
D - draagvlak bij de omwonenden moet bestaan middels participatie (div uitingen PS en GS).

Mevrouw Traag heeft PS op 23-1-2013 voorgehouden dat zij reeds had beoordeeld dat er ter plaatse van de Bijvanck 'een goede ruimtelijke ordening' mogelijk is. Uit de WOB-stukken mei 2014 weten we dat ze daar GEEN onderzoek naar heeft gedaan. Verder betoogde ze toen dat PS geen andere keus zou hebben vanwege de Crisis- en Herstelwet. Zelf was ze zo verbaasd dat PS toeliet een Inpassingsplan te starten, dat de laatste beelden van onderstaand vergaderverslag wel vragen oproept.

PS hebben echter geen besluit genomen op 23-1-2013 om
a. gronden aan te wijzen (maar elders zoals in Windvisie)
b. in te stemmen met een Inpassingsplan of de grondslagen van afweging en waardering daarvoor, de gronden van het Inpassingsplan baseren zich onterecht op het Streekplan 2005

Overigens heeft de initiatiefnemer Readthuys de rapportjes al klaarliggen. Een informatie-avond aan (NIET MET) de omwonenden is uitgetseld van...9 juli 2014 (jawel, de avond nadat over het Omgevingsplan zou zijn beslist) naar september/oktober (jawel, nadat PS over de Windvisie zal hebben beslist).

Verder heeft Raedthuys een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten over het Inpassingsplan, waarin Raedthuys alle onderzoek zelf doet, zoals een slager zijn eigen vlees controleert. De Provincie (maar ook de omgeving) beschikt eenvoudigweg niet over budget om eigen onderzoek te doen of de kwaliteit van de Raedthuys-onderzoekjes te controleren.

Van draagvlak kweken is niet gebleken, en trouwens dat is gewoon te laat. De negatieve emoties en economische schade is al ingetreden voor vrijwel alle omwondenden. Daar helpt geen Windwissel van fa. Raedthuys meer aan (afkoopaandeeltje kopen en dan 500 kWh per jaar terugkrijgen is excl. vastrecht ca. 70 euro per jaar), als ze 180.000 euro per jaar aan de boeren betalen gaan, en de omwonenden dat met duurzaamheidstoeslag (wat een woord) moeten opbrengen. Als dat hier in de slechte windomstandigheden van de Achterhoek al past, want eigenlijk moet de gehele investering rendement doen bij ex-bankiers [49 KB] etc. Het past gewoon niet bij het verdienmodel [106 KB] van Raedthuys.Dit is geen echte participatie maar nog meer geweld van het (subsidie)geld.

Aan 3 van de voorwaarden van PS wordt bij Angerlo/Bijvanck dus niet voldaan. Punt is nu dat met een Inpassingsplan meteen de Bouwvergunning en Omgevingsvergunning meteen klaargelegd zijn. Vanuit derden en ook de PS gelden alleen nog mogelijk ruimtelijke bezwaren, andere zoals draagvlak en participatie gelden dan niet meer. Er rest voor PS niet anders dan te zorgen dat de Omgevingsvisie en de Windvisie de randvoorwaarden voor 'goede ruimtelijke ordening' beter vastlegtdan nu het geval is. Bijvoorbeeld door (de afstand tot) waardevol opengebied en Gelders Natuurnetwerk als ruimtelijke voorwaarde mee te moeten nemen. Nu staat daar alleen dat een "Ruimtelijk Ontwerp" (Beeldkwaliteitsplannetje) benodigd zou zijn.

PROVINCIALE STATEN:
Bescherm de goede ruimtelijke ordening al in de Omgevingsvisie en de Windvisie: geen windmolens in of bij Waardevol OPEN gebied !

Misschien gaat de procedure Inpassingsplan door. En zullen we 18 november voor het aller-aller-eerst meemaken dat fa. Raedthuys eens contact met ons omwonenden legt.
Maar veel valt daar niet te leren: alle door Raedthuys gekochte rapportjes eindigen steevast met "het is goed, het is ok, het is mooi en wees tevree". Alweer geen kweken van draagvlak dus en zonder omwonenden gemaakt. Eenzijdige voorlichting dus, het heeft geen zin er heen te gaan. U kunt de rapportjes toch al inzien via deze link (zie daar punt 5). En als u denkt dat ze met geld of zo over de brug komen, zie deze link, dat kan niet op tegen uw waardedaling, hinder en omgeving. Mocht fa. Raadthuis naar de Raad v State willen, dan staan wij daar ook !