U bevindt zich hier: Startpagina » OUDE HOMEPAGE » Hoe het werkt » De procedures

Een goede Ruimtelijke Ordening

Het is voor u waarschijnlijk niet te doen om allemaal bestuurlijke teksten te lezen over windmolens bij Angerlo. Daarom maar even een zo beknopt mogelijke samenvatting. In het kort komt het er op neer dat er door de Provincie Gelderland een fuik is opgezet van 3 plannen, waarmee bepaald wordt waar de Provincie haar zin kan doordrukken tegen lokaal draagvlak in. Omgekeerd weet een ondernemer / belegger nu waar hij hulp van de Provincie kan afdwingen.Maar deze stappen zijn voor Angerlo allemaal overgeslagen: Op een willekeurige plaats (nou ja, midden in waardevol open gebied) wil Gedeputeerde Staten een windpark bij Angerlo mogelijk maken.

Het Streekplan 2005 noemt een overmaat van 75 zoekgebieden voor windenergie, bepaald door de afstand tot woningen. Ook het zoekgebied 'Bijvanck' hoort daar bij.
Het Streekplan 2005 geeft geen rangorde aan tussen de zoekgebieden. Wel stelt de 'Strategische Milieubeoordeling' (MER) over het Streekplan 2005 dat nader onderzoek tussen de zoeklocaties nodig is ten aanzien van vogels, landschap en geluidsbelasting, ligging naast EHS, ligging in 'bijzonder open gebied'. Een zoekgebied behoort volgens het Streekplan niet tot de ruimtelijke hoofdstructuur en is (niet meer dan) een reservering, waarvoor 'het provinciale beleid globaal en beperkt is'. De rol van de provincie zal daarin niet verder gaan dan 'bijstaan in voorbereidingsstadia van samenwerkende gemeenten in regioverband'.

De afstand tot woningen was ook de fa. Raedthuys al opgevallen. Zij dienden een verzoek voor plaasting van windmolens opnieuw in, nadat de Crisis- en Herstelwet dwingend kon werken (lees daar hier over). Provinciale Staten oordeelden echter dat het Streekplan deze 'gronden' niet aan heeft gewezen (PS2010-175).

De provincie heeft sinds 2010 toegezegd een nieuwe Structuurvisie Windenergie op te stellen. Nu dreigt ze bij Angerlo zonder die belofte alvast een onomkeerbaar stel megabouwwerken te plaatsen. Zonder onderbouwing en op voorhand vond de gedeputeerde 'dat bij Angerlo wel een goede ruimtelijke ordening mogelijk is'. Dat is ook te merken aan de Omgevingsvisie die in het afgelopen jaar is opgesteld. Die moet vanaf zomer 2014 het Streekplan 2005 gaan vervangen.

In een concept van januari was nog in de Omgevinsgvisie te lezen dat in 'waardevol open gebied' zoals bij Angerlo GEEN windmolens passen. Intussen heeft men bij de provincie begrepen dat dan niets van het windmolenpark Angerlo zou zou komen. Er is dus een trucje uitgehaald: voorgesteld wordt dat ALLEEN BIJ ANGERLO in 'waardevol open gebied' WEL windmolens kunnen passen, afhankelijk van een op te stellen Beeldkwaliteitsplan. U raadt het al, omdat fa. Raedthuys al die studies betaalt, wordt dat een heel mooi Beeldkwaliteitsplan.

De Commissie voor de m.e.r. (Cmer) heeft geoordeeld dat de Omgevingsvisie niet zomaar alleen een kaart kan vastleggen waarin voor ongeveer de helft van Gelderland "windenergie mogelijk is". Die is ontstaan door alleen wettelijke beeperkingen zoals dorpen en gasleidingen af te trekken. Maar dat is geen visie, geen afweging van effecten op de omgeving. Daarom heeft de Provincie gauw een aanvulling gemaakt en deze de Windvisie gedoopt. Uit 29 potentiele locaties woden er 9 geselecteerd als de beste in omgevingseffecten, met nog 5 reserve locaties. Hierin komt Angerlo / Bijvanck in het geheel niet voor.

Intussen heeft de provincie met geweld de rol van de gemeente Zevenaar overgenomen. De provincie heeft al een Inpassingsplan opgesteld, dat pas openbaar wordt na de Omgevingsvisie. Een Inpassingsplan is gewoon een Bestemmingsplan, maar dan van de hand van de provincie. Tegelijk met het Inpassingsplan ligt ook al een Bouwvergunning klaar.

Bijvanck bij Angerlo ligt voor 60% in 'waardevol landschap', voor 80% in 'KAN-Handhaven open karakter', voor 100% in 'karakteristieke open gebieden'. De gehele Liemers is met 'eeuwenoude leegte' een cultuurhistorische identiteitsdrager. Dit wordt allemaal doelbewust opgeofferd.....om aan een Taakstelling te gaan voldoen....dat ook elders plaats kan krijgen, maar dan afgewogen waar dit het beste kan.

Kaarten Omgevingsvisie 2014

Kunt u nog wat doen ?
NEE, alleen als u een Zienswijze heeft ingediend tegen het ONTWERP Omgevingsvisie.
Zo werkt dat in een democratie, u moet opletten, zij maken stapels papier.
Maar Hoordewindwaait kan uw steun gebruiken om beroep aan te tekenen.

MAAR over de Windvisie en het Inpassingsplan Angerlo/Bijvanck kan u wel degelijk uw mening kenbaar maken, let de zomer van 2014 dus dubbel op kennisgevingen.
De provincie is zo onfatsoenlijk u niet apart te informeren, u moet dus deze website of die van de provincie raadplegen, of de krant verrekte goed lezen.
Co-creatie noemt de provincie dat optimistisch....