U bevindt zich hier: Startpagina » OUDE HOMEPAGE » Provinciale Staten » Windvisie

Windvisie

 

Om het gebrek van een volledig MER bij de Omgevingsvisie te repararen, heeft GS meteen maar een eerste aanvulling geschreven. Dat is handig want zo komt eindelijk ook de langverwachte Structuurvisie Windenergie ter beschikking. Die Windvisie moet aanwijzen waar de Provincie wel en niet windmolens wil. Uit 29 potentiele locaties woden er 9 geselecteerd als de beste in omgevingseffecten, met nog 5 reserve locaties. Ook in die 9 komt het voor dat 'waardevol open gebied' vernietigen, gewoon met een 'minnetje' wordt beoordeeld in de bijbehorende PlanMER. En verder niet. Ook aspecten als mogelijke vroegtijdige en echte participatie van en draagvlak bij gemeente en omwonenden zijn NIET meegnoemen als afwegingsaspect. En dit is geheel tegen besluiten van PS in !

De kaart van de Omgevingsvisie met 'groene' gebieden waar "windenergie mogelijk" is, wordt gewoon exact herhaald in de Windvisie. Nu wordt met 'blauwe' gebieden aangeduid dat er solitaire windmolens mogelijk zijn, ongeacht hun grootte. Volgens de Omgevingsverordening hoeft er dan alleen een 'Ruimtelijk Ontwerp' rapportje aan het plan te worden toegevoegd, en klaar is kees. Zo'n Beeldkwaliteitsplannetje maakt elke fotoshopper op de hoek in de gewenste beeldvormingsrichting.

In de Windvisie komt Angerlo / Bijvanck / Zevenaar geheel NIET voor. Deze locatie wordt dus niet mee afgewogen tegen andere locaties. Als reden daarvoor wordt aangegeven dat
windprojecten ‘in onderzoek’ autonome ontwikkelingen zijn die reeds waren ingezet voor het proces van omgevingsvisie en windvisie startten.
Dit is hoogst merkwaardig waar PS zich nog moeten uitspreken over die 'autonome ontwikkeling'. In feite is door het niet meenemen van deze locaties in het PlanMER Windvisie daarover geen besluit van PS mogelijk. De waraden in de directe omgeving van dit 'windplan in onderzoek' zijn al duidelijk, zie kaartfilmpje.

De Windvisie meldt nog, ook voor die 'autonome locaties' dat er 'aandachtspunten' zijn opgesteld. Die staan in Bijage 1 bij de Toelichting Windvisie (download hier [48 KB] ), maar daar komen alleen de wettelijke belememringen terug en slechts enkele provinciale. Voor de locatie Bijvanck bij Angerlo valt op dat er slechts smalle stroken resteren tussen veiligheidszones gasleidingen, dat er een stiltegebied vlak naast ligt, maar bovenal de bescherming van verklaard 'waardevol open gebied' geheel te grabbel wordt gegooid. Zie hieronder hoe een arceringkje wordt toegevoegd aan ander ruimtelijk beleid, zonder dat dit nader wordt afgewogen, en ook niet wordt afgewogen of elders deze tegenstrijdigheid kan worden vermeden.

Ook in de Windvisie wordt door GS herhaald dat het allemaal wel meevalt, en brengt de Windvisie terug tot vaagheden vanuit het co- van kansen.
De omgevingsvisie is geen plan met exacte antwoorden waar iets moet. Het is ook geen plan waarin nauw is aangegeven wat wel of niet mag. De provincie wil kunnen inspelen op veranderende omstandigheden (techniek, samenleving, regelgeving). In de omgevingsvisie gaat het vooral om het benoemen van opgaven en rollen. De provincie is een partij die als deelnemer vanuit eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden bijdraagt aan het geheel.
Maar er wordt daardoor alle ruimte geboden aan initiatiefnemers om na het CHW-precedent van Angerlo/Bijvanck overal plaatsing van Megamolens af te dwingen.

De 'windateliers' stelden eerst wat anders. Terug naar een concept van de Omgevingsvisie van februari 2013, waar "waardevol OPEN gebied" nog werd beschermd...zie download [151 KB] . Omdat Angerlo / de Bijvanck dan te snel voor GS en Raedthuys af zou vallen.....

PROVINCIALE STATEN:
- Hou zelf regie in de Windvisie waar solitaire windmolens kunnen komen
- Gooi "Waardevol Open Gebied" niet te grabbel aan megawindmasten, dat zijn nu juist extreme vernielers ervan