Boodschap van Eusebius

In het hart van de provinciestad Arnhem, tegenover de burelen van het Provinciebestuur, hing Hoordewindwaait een oproep onder de klok:

Klik hier voor persbericht

Eusebius

Aan: bestuur Eusebiuskerk Arnhem

Geacht bestuur,

Zoals u wellicht bekend is geworden, is namens onze actiegroep Hoordewindwaait.nl een spandoek bevestigd aan de steiger rond de Eusebiustoren, aan de zijde van het Provinciehuis.

Deze actie is gericht op het windenergiebeleid van de Provincie Gelderland, meer specifiek het inpassingsplan dat in voorbereiding is voor een windenergiepark in de gemeente Zevenaar, tussen Angerlo en Loil.

Als actiegroep zijn wij zeer begaan met het behoud van Gelders landschap en daarmee tegen het lukraak plaatsen van windmolens op initiatief van investeerders, die met de wind van de crisis en herstelwet in de rug, in Nederland momenteel de regie over het landschap dreigen over te nemen.

Op 9 juli zal er in Provinciale Staten een belangrijke vergadering plaatsvinden over dit onderwerp. Onze actie heeft dan ook voornamelijk ten doel, gedeputeerde staten maar vooral ook provinciale statenleden bewust te maken van het ontbreken van ieder draagvlak bij de in ieder geval de omwonenden voor deze plannen. Wij hopen verder dat de provinciale staten de regierol zullen terugnemen over het windenergiebeleid en willen hen hierbij ondersteunen. Dit past in het landelijk beeld van een steeds groter wordende groep van actiegroepen die ageren tegen de plannen en de dadendrang van dit kabinet op dit punt.

Wij hebben deze actie laten uitvoeren, zonder voorafgaand met uw bestuur, omdat wij u hierin niet wilden betrekken of medeverantwoordelijkheid wilden laten dragen. Wij realiseren ons terdege, dat uw bestuur deze meningsuiting wellicht als ontsierend en storend voor het beeld van de Eusebiuskerk ervaart. Hiervoor bieden wij onze excuses aan, in het vertrouwen dat u begrip heeft voor onze actie. Er is bij plaatsing op geen enkel moment gevaar geweest voor goederen of omstanders en het doek is zeer deugdelijk bevestigd zodat het niet kan losraken.

Wij hebben inmiddels een professioneel klimbedrijf, Mountain Network Producten te Arnhem met ruime ervaring op dit gebied, de opdracht gegeven het spandoek na 9 juli weer te (laten) verwijderen. Deze verwijderingsactiviteiten vallen onder de verzekeringsdekking van dit bedrijf, er is geen enkele schade of dreigend gevaar te verwachten, waarvoor uw bestuur zich verantwoordelijk hoeft te voelen.

Het leek ons juist u deze mededeling direct na plaatsing van het doek toe te sturen en hopen dat u ons de gelegenheid wilt geven ons doek tot 9 juli zelf weer te laten verwijderen.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,
Hoordewindwaait

Waarom

AANDACHT VOOR WAAR WEL OF NIET WINDMOLENS
De Provincie Gelderland wil meer windenergie. Deze zomer en herfst bepaalt de Provincie waar dat dan het beste kan. Maar eigenlijk willen ze overal wel windmolens, als ze er maar komen. Dit gaat Aktiegroep Hoordewindwaait te ver.

De Omgevingsvisie en Windvisie willen ongeveer de helft van Gelderland vrijgeven voor het plaatsen van windmolenparken of solitaire megawindturbines. Alleen dorpen, gasleidingen en de Veluwe worden
gespaard. Overal elders zal niet langer de provincie of de gemeente bepalen waar windmolens komen, maar de beleggers en de boeren die wat willen verdienen.

Want omdat de Overheid zo graag windenergie wil, wordt er flink met geld gestrooid. Zoveel, dat de de boeren voor 1 windmolenpaal elk jaar wel euro 45.000,= ontvangen. En de beleggers maken reclame met forse beleggingsrendementen, met name door de grote belastingaftrekken.
Daardoor komen er momenteel windparken op allerlei plaatsen waar je het niet zou verwachten. Bijvoorbeeld midden in gebied dat de provincie eigenlijk wil bewaren als waardevol open gebied. Terwijl er zoveel andere plaatsen denkbaar zijn waar het beter past. Zoals langs snelwegen of industrieterreinen.

Intussen zitten omwonenden aan te kijken tegen industriele molentorens waar ze het nooit verwacht hadden. Voor alle hinder en uitzichtbederf moeten ze ook nog extra betalen. De duurzaamheidstoeslag op de energierekening en hun belasting moeten ze eigenlijk zelf brengen naar de enkele buurmannen die er fors aan verdienen.

Het kan anders: echte participatie is een cooperatie van alle omwonenden vanaf het planbegin. Dat creeert lokaal draagvlak. Aanwijzen van goede locaties voor windmolens kan het beste gebeuren met de gemeenten samen.
De provincie wil eigenlijk breken met de dwang vanuit Europa, via minister Kamp naar de provincies en dat die dan weer gemeenten buiten spel zetten. Er dreigt met een rare wet (Crisis- en herstelwet) echter dat veel windmolens op plaatsen terecht komen waar iedereen spijt van krijgt.

Het kan nog anders als de provincie Gelderland zorgvuldig blijft en niet te gretig is met het smekend aanbieden van al haar eigen grondgebied aan alle windmolenhandelaren.

info: www.hoordewindwaait.nl

wat is die Eusebiustoren klein....