Geen overleg met Traag en Raedthuys

Meermalen heeft gedeputeerde Traag verzocht om overleg met de Aktiegroep Hoordewindwaait. Maar dan wel eenzijdig: voor haar staat de locatie en het initiatief vast, daarover valt niet te praten. Ze wil dus eenzijdig voorlichten en denkt daar invulling mee te geven aan haar verplichting draagvlak trachten te verwerven. Dit is wat wij antwoordden:

Tweede antwoord aan Traag

Geachte mevrouw Traag,

Reagerend op uw e-mail d.d. 21 mei, bericht ik u het volgende. Uw reactie hebben wij in de aktiegroep Hoordewindwaait besproken.

Unaniem hebben wij helaas moeten constateren dat, ten aanzien van de gronden waarop wij in onze e-mail alsnog de bereidheid uitspraken om met een positieve intentie in gesprek te gaan, u juist de voor ons relevante gespreksonderwerpen van een mogelijk gesprek heeft uitgesloten. De 'draai' die u geeft aan onze e-mail, waarin toch helder de redenen voor onze afwijzing van uw uitnodiging is verwoord, door deze mail te betitelen als 'positieve reactie' op uw uitnodiging, heeft daarmee op de Aktiegroep een averechts effect. Als u onze e-mail nog eens naleest zult u deze reactie wellicht begrijpen. Om nu te voorkomen dat nu het beeld ontstaat, dat Aktiegroep Hoordewindwaait iedere uitnodiging om in gesprek te gaan stelselmatig weigert, zullen wij onze -principiŽle- stellingname in deze nog eens toelichten.

Nog eens kort samengevat: Aktiegroep Hoordewindwaait heeft als enig doel, het voorkomen dat het Windmolenpark De Bijvanck wordt gerealiseerd op basis van het voorgenomen inpassingsplan.
Een gesprek zou voor ons zeer zinvol zijn als dit zou gaan over
" De bezwaren van omwonenden tegen de locatie Windpark De Bijvanck EN
" Het onderzoeken van de mogelijkheden voor alternatieve lokaties EN
" Alternatieve vormen van energie in Zevenaar, in plaats van windenergie.
Nu feitelijk ten aanzien van de eerste twee onderwerpen door u expliciet is aangegeven dat deze niet ter discussie staan, heeft een dergelijk gesprek voor ons het karakter van 'windowdressing', zonder enig te verwachten positief effect. In onze eerdere e-mail zijn wij hiervan ook uitgegaan en wij veranderen hiermee dan ook niets aan ons eerder ingenomen standpunt. Aktiegroep Hoordewindwaait is niet de partij die de omwonenden kan (of wil) vertegenwoordigen bij het verwerven van draagvlak voor het windmolenpark, door de Provincie of de initiatiefnemer. Wij kiezen ervoor in deze glashelder positie te nemen.
Naast de sinds 2010 bestaande Aktiegroep Hoordewindwaait is recent ook een groep gevormd genaamd 'De Boze Bijvanck', waarin een groot aantal omwonenden zich heeft verenigd. Een aantal van de leden van de Aktiegroep Hoordewindwaait, waaronder ondergetekende, onderschrijft vanzelfsprekend in de hoedanigheid van omwonende de stellingname van deze groep, in het recente schrijven aan GS.

Overigens berust ook uw interpretatie dat wij in onze mail het belang van (financiŽle) burgerparticipatie zouden benadrukken, op een 'verdraaiing' van dezelfde strekking als de eerdergenoemde. Pertinent is immers niet onze stellingname dat financiŽle burgerparticipatie een gespreksonderwerp zou kunnen zijn, omdat dit issue in De Bijvanck naar onze mening simpelweg niet aan de orde is. Mocht u doelen op een energiekorting voor omwonenden, dan zal deze bij lange na niet substantieel genoeg kunnen zijn om de schade voor omwonenden te compenseren; het landschap is daar al helemaal niet mee gediend. Zoals algemeen bekend wordt tegenwoordig vanuit de positie die (adviseurs van) overheden, benadrukt dat financiŽle participatie een mogelijkheid is om draagvlak te verwerven. Voor ons betekent burgerparticipatie echter, ook conform de uitgangspunten die onlangs in de tweede kamercommissie zijn ingenomen, inhoudelijke betrokkenheid bij de besluitvorming vanaf het begin af aan bij windparken. En juist deze inhoudelijke betrokkenheid sluit u expliciet uit, door aan te geven dat de locatie niet ter discussie staat. En zoals eerder aangegeven, zijn wij al 4 jaar inhoudelijk intensief en kenbaar bezig met deze plannen doch zijn wij door de Provincie nadrukkelijk buiten beeld gehouden. Burgerparticipatie vanuit omwonenden bij initiatieven windparken moet daarmee, door het stelselmatig afhouden daarvan, kennelijk worden afgeschreven.

Voorts ten aanzien van uw suggestie om Raedthuys bij een gesprek met ons te betrekken, het volgende. Wij hebben aan dit bedrijf reeds meerdere malen aangegeven vanuit onze doelstellingen geen gesprekspartner te kunnen zijn, daar deze doelstellingen diametraal staan tegenover de belangen van deze initiatiefnemer. Een gesprek met u, samen met Raedthuys, is voor ons dan ook mede uit principieel oogpunt niet aan de orde.
Tot slot ten aanzien van uw verzoek d.d. 28 mei om namen en adressen van de ondertekenaars van de brief vanuit De Boze Bijvanck. Wij kunnen u deze niet verstrekken; zoals hiervoor al vermeld staan beide initiatieven wel met elkaar in verband maar is onze Aktiegroep niet een rechtsgeldig vertegenwoordiger om dergelijke adressen zonder expliciete toestemming te verstrekken. Het lijkt ons echter vrij helder dat alle omwonenden door u aangeschreven kunnen (en ook moeten) worden, ongeacht de vraag of men nu deze brief heeft ondertekend of niet. U mag deze per e-mail Per Adres natuurlijk ook ons zenden. Wij zullen deze dan doorzenden naar de initiatiefnemers van De Boze Bijvanck.

Namens Aktiegroep Hoordewindwaait,

GS moet dus gewoon zelf contact leggen met de omwonenden, daar is Hoordewindwaait niet voor. Ook in bestuurlijk overleg met de gemeenten Zevenaar en Montferland wil ze in gesprek, maar alleen onder voorwaarde dat het Inpassingsplan doorgaat. Tsja, dan ben je geen volwaardig gespekspartner meer.

Intussen werd duidelijk dat mw Traag inhoudelijk geheel leunt op de kennis en inzichten van fa. Raedthuys. Het moet gemakkleijk voor haar zijn te werken met een bedrijf met zoveel ervaring in het erdoor jassen van windmolenplannen. Hoordewindwaait mocht omgekeerd van haar niet mee met de gemeente Zevenaar om de windmolenplannen te bespreken.

De fa. Raedthuys deed ons het op zich aardige voorstel om tijdens een inloopavond (is dat anders dan een uitloopavond?) een tafeltje te mogen bemannen om tegengeluid te mogen laten horen. Zo geven zij gevolg aan les 1 in ontwikkelingsland: bindt je tegenstanders aan je project, bijvoorbeeld in een klankbordgroep of iets dergelijks. Maar Hoordewindwaait en de groep hier benoemd als "Boze Bijvanck", laat zich niet zomaar vangen.

Antwoord aan Raedthuys

Geachte heer Matthijsse,

Dank voor uw bericht.

Er is vanuit de aktiegroep Hoordewindwaait geen sprake geweest van een
verzoek om met Raethuys in gesprek te gaan. Raethuys is voor ons als
actiegroep geen gesprekspartner, zoals wij u al eerder hebben medegedeeld.
Hoe wij tegen Raethuys en tegen windenergie op land in het algemeen
aankijken, mag duidelijk zijn uit onze openbare uitingen via onze website
en facebookpagina, waarnaar we u graag verwijzen.

De brief waarop u doelt is niet aan Raethuys geschreven vanuit
Hoordewindwaait, maar is door alle omwonenden gezamenlijk gericht tot de
grondeigenaren en roept hen op in gesprek te gaan met hun buren, vanuit
het oogpunt van "goed Noabuurschap". Wat dat begrip inhoudt kunt u de
betreffende landeigenaren wellicht vragen, mocht u daarmee niet bekend
zijn.

Hoordewindwaait is, net als alle omwonenden, pertinent tegen de komst van
het windpark.

Kennelijk is deze boodschap noch de boodschap van de omwonenden bij u,
gezien uw mail, niet helder overgekomen, daarom verduidelijken wij deze
posities bij deze hierbij nog eens.

Er valt wat ons betreft dus op dit moment weinig te bespreken met
Raethuys omdat de doelstellingen diametraal tegenover elkaar staan. Als u
over participatie wilt spreken verzoeken wij u de communicatie hierover
zelf te organiseren richting de individuele omwonenden. Hoordewindwaait
zal hierin niet als spreekbuis acteren en is als aktiegroep ook niet
aanspreekbaar op, maar wel betrokken bij, de acties van de omwonenden.

Met vriendelijke groet,
Hoordewindwaait

In oktober 2014 hebben zich vreemde ontwikkelingen voorgedaan. Te veel nieuws om hiernaast te vermelden, dus blader omlaag.

In een Hoorzitting van de Statencommissie MIE begin oktober 2014 bleken alle partijen het er over eens te zijn: VOOR WINDMOLENPARK DE BIJVANCK BESTAAT GEEN DRAAGVLAK. Niet bij de twee gemeenten Zevenaar en Montferland, die beiden unaniem nog maar eens een motie aannamen om duidelijk te zijn. En ook geen draagvlak bij de omwonenden, die zich ook bij en op de Hoorzitting lieten horen.Gedeputeerde mw Traag beloofde zelfs luid en duidelijk dat de gedragscode van onze NLVOW van toepassing zou worden ! (Ze schijnt later een briefje te hebben gekregen dat fa. Raedthuys had gebeld dat ze zelfs niet aan de branche-code NWEA voldeden).

Om dat te repararen liet mw Traag de fa. Raedthuys prompt de volgende maandag een brief bezorgen bij nu niet 10,maar zelfs 12 omwonenden. Raedthuys had budget vrijgemaakt bij de 3 participanten (samen € 200.000 per jaar), om een onbekend bedrag in geheimzinnige keukentafelgesprekken te verdelen. Na al 7 telefoontjes stopte Readthuys er mee om afspraken voor bezoek te maken, niemand had er zin in zijn waardedaling vastgoed met een snoepje af te laten kopen.