SOK Samenwerkingsovereenkomst

Uit het WOB-verzoek kwam ook een Samenwerkingsovereenkomst Gelderland-Raedthuys mee. Deze is hier te downloaden [5,514 KB] .

De SOK valt uiteen in een overenkomsstekst en een bijlage over Planschade.
Meteen maar een paar opmerkingen van de kant van omwonenden over de SOK, verderop over de Planschade.

GS komt volgens ons onterecht overeen / heeft tekstgedeelten getolereerd:
pag 2 - 1 - dat het Streekplan 2005 iets zou zeggen over 'gronden' zoals bedoeld in de Electriciteitswet heeft PS uitdrukkelijk anders over besloten.
pag 2 - 2 - dat een viertal grondeigenaren mede-initiatiefnemers zouden zijn is onjuist, er is slechts een samenwerking met de vader van 1 grondeigenaar, tezamen met Raedthuys heeft die 4 boeren 'gekocht' met pachtgeld.
pag 2 - 6 en ook 8 - financiele participatie is omwonenden nog steeds niet aangeboden, is te laat om negatieve emoties tegen te gaan, en te laag (ca. 50-70 europ per jaar) om de schade te vergoeden, tegen gereduceerd tarief stroom afnemen kan Raedthuys niet zelf regelen, ze biedt slechts aan aan de APX, ze distribueert niet zelf, dus gaat ze snoepgeld strooien.
pag 3 - 11 - er wordt onterecht al geanticipeerd op positief besluit van PS over de Omgevinsgvisie en de Windvisie, daarop werd niet gewacht.
pag 3 - 14 - PS mag dus uitsluitend nog planologische beoordeling toepassen, met weglating van draagvlak en participatie.
pag 3 - 15 - nu wordt aan Raedthuys overgelaten of sprake kan zijn van 'goede ruimtelijke ordening', die GS toch al had vastgesteld op 23-1-2013 ?
pag 4 - 2.3 - Bewust vermijdt GS de noodzaak tot een volwassen publieke PlanMERdoor de bouw te maximeren tot 14.9 MW
pag 4 - 2.4 - Daar is die al: het Ruimtelijk Ontwerp zoals dat vereist gaat worden in de Omgevingsvisie: dat heeft bureau Bosch en vRijn al gemaakt tegen betaling
pag 5 - 2.8 - Het Inpassingsplan wordt zonder vereiste van kwaliteit of tegen-expertise in procedure gebracht, met slechts bestelde rapportjes aan GS ter ebschikking gesteld
pag 5 - 3.4 en 4.2 en 9.1. en 9.3. en 14.2 - GS gaat zelfs een verplichting aan om 'samen' het beoogde inpassingsplan 'gedaan te krijgen'....
pag 6 - 4.3 - GS moet zich bij laten staan door een adviesbureau naar keuze van Raedthuys !
pag 6 - 4.8 - de dieren en planten krijgen compensatie, de omwonenden niets.
pag 7 - 8.1 - de bankgarantie is even hoog als de 'berekening' van Planschade in de bijlage, dus te laag.

Zoals het betaamt hoort bij een voorstel voor een ruimtelijk plan een inschatting van Planschade. De Raedtguys (passende tikfout ?) hebben daarvoor het SOAZ ingeschakeld, volgens eigen zeggen "specialist in complexe en politiek gevoelige zaken zoals windenergieprojecten van uiteenlopende schaalgrootte". Wat zou u schrijven als de Readtguys een terugkerende opdrachtgever waren ? Juist: het valt allemaal wel mee. Slechts 11 woningen zouden worden 'getroffen' voor netto ca. 6.000,= euro per stuk, samen 65.000,= euro........Er is dan al 2% 'maatschappelijk risico' afgetrokken, voor een totaal van 96.000,= euro. Alsof het wijzigen van een 'waardevol open gebied' zomaar een maatschappelijk risico kan zijn. Het SOAZ houdt ca. 3.5% waardedruk aan. Maar vergeet dat woningen bij het huidige overaanbod gewoon onverkoopbaar worden ten opzichte van vergelijkbare woningen elders op de markt. Verder wordt geen gewag gemaakt van bedrijfsschade zoals campings, kantoren, paardenstal etc. Wel is het rapport in lijn met wat de Raedtguys gemeenten altijd voorhouden: wij brengen dat met onze juristen wel tot nihil of lage bedragen. Vergelijk dit 'taxatie'rapport eens met de JAARLIJKSE pachtbedragen ad 180.000,= die de Raedtguys aan zijn vrindjes vergoedt. Uit het rapport blijkt dat GS geen idee heeft waarover ze praat, niet in staat is tot een eigen gezonde beoordeling van door de Raedtguys aangedragen bestelde rapportjes. Dat belooft niet veel goeds voor de onderbouwing van het Inpassingsplan en vooral de behoorlijke controle daarop.

En zo denkt de vette Beleggingsclub er over