Omgevingsvisie

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie vertelt in royale woorden de zegeningen die zijn te verwachten van windenergie. Uitgezocht is waar windmolens volgens landelijke regelingen NIET mogen komen. Dat resulteert in een kaart waarin ca. 50% van Gelderland een groen kleurtje krijgt met de vermelding "WINDENERGIE MOGELIJK".

Dat kan niet waar zijn, er zouden overal Inpassingsplannen geeist kunnen worden door initiatiefnemers op grond van de Crisis- en Herstelwet (CHW) . Maar dat is geen visie, geen afweging van effecten op de omgeving. Dat vond de Commissie voor de m.e.r. (Cmer) ook en die heeft geoordeeld dat de Omgevingsvisie niet zomaar alleen een kaart kan vastleggen waarin voor ongeveer de helft van Gelderland "windenergie mogelijk is". Er ligt dus geen volledige MER naast de Omgevingsvisie en zo kan PS niet beslissen over windenergie-aspecten in de Omgevingsvisie.

Erger nog is de bijbehorende Omgevinsgverordening die in art 2.8.1.2. wel stelt waar windmolens wettelijk NIET kunnen, maar voor overal elders zegt dat een simpel "Ruimtelijk Ontwerp" genoeg is om windmolens overal elders mogelijk te maken. Zo'n rapportje a. t/m e. is bij diverse adviesbureaus gauw gemaakt en gekocht. Zie bijvoorbeeld ons eigen plan voor de Posmolenbank. Er worden zelfs geen eisen gesteld aan de kwaliteit en afweging van zo'n "Ruimtelijk Ontwerp".....

PROVINCIALE STATEN:
- Verander in de Omgevingsvisie de kaartbenaming "Windenergie mogelijk"
- Verander art. 2.8.1.1. in de Omgevingsverordening met extra artikel: alleen waar PS dat in (een aangepaste) Windvisie dat mogelijk maakt